Provozní řád

Pravidla provozu

Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

Vstup na kluziště je možný pouze po zakoupení vstupu na provozovně (půjčovně). Provoz kluziště a doba bruslení jsou stanoveny dle pokynů provozovatele a dle klimatických podmínek. Doba bude vždy komunikována na webu kluziště.

Vstup na kluziště je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
• vstup na ledovou plochu bez bruslí z důvodu bezpečnosti
• sezení na mantinelech
• manipulace a držení se sítí ohraňující kluziště
• tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
• vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
• kouření na ledové ploše
• odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
• vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem
(pro vstup s hokejkou lze využít pronájmu mimo dobu veřejného bruslení).
• házení sněhových kouli
• ohrožováni ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
• chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
• vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost
(např. vstupovat do technického zázemí kluziště)
• Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce kluziště a řídit se jimi.
• Vstup na kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup na kluziště může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

•Návštěvníci, zejména starší osoby nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci kluziště.
• Veřejné bruslení končí na výzvu správce kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu správce kluziště ukončujícího veřejné bruslení.

• Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.
• Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí správce kluziště. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR nebo Městskou policii.

Škody a ztráty:
• Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
• Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
• Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
• Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
• Předměty nalezené v areálu kluziště je nálezce povinen odevzdat správci kluziště, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

První pomoc, úrazy:
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned správce kluziště.
• Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá správce kluziště.
• Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště).
• Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
• Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají správce kluziště a pomohou při poskytování první pomoci.
• Lékárnička se nachází u správce kluziště.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Rychlá záchranná služba – 155 – ohrožení života; Hasiči – 150; Policie ČR – 158

envelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram